د سونګ ټانکونه

په مختلف اندازو ، ډیزاینونو او حجمونو کې تصویب شوی.