سایلونونه بې واکه

په دریو مختلفو اندازو کې شتون لري.