برقي مقناطیس

په عکس کې مشخصات مقناطیس له پورته څخه ښکته:

IFE ، اتریش - MEQ 900 N

سټاینټ ، جرمني -

IFE ، اتریش - MEQ 1200T