د اوبو ویشلو سره مینه وال

د اوبو سپرې سره دوه مینه وال

ظرفیت: 500 م3/ دقیقې ، د اوبو خوراک: 500 ل / دقیقې

موټرو: 5,5 کیلو واټ