جنریټر هیګلینډز

جنریټر هیګلینډز

220 V ، 50 kVA

اوږدوالی 452 ، H 190 ، B 201

د اعظمي اوږو فشار 1820