مرسډیز جنریټر سیټ

د 12 جنراتورونو معیاري جنراتورونو سره د 250 ډیزلو ډیزل انجن.

د چلولو مهم وخت.