هیمارکروس مایر

د ننوت پلنوالی: 140 سانتي متره

تغذیه کونکي او د گرلو پلیټونه.