کمپرسور

د جوړوونکي CECCATO ماډل NAH 5K / B

ظرفیت 3.6 dm3 ، 1.57 Mpa