کوچنی لیږدونکی بیلټ

اوږدوالی یې 440 سانتي متره ، عرض 40 سانتي متره دی