د فیډر رولرونه او د ټیپ ریکونه

د اوږدوالي ، قطر او پراخوالي یو ډول