ریسور - ګرځنده

د ونې ، ترف ، تورف وغيره لپاره مناسب دي.

د چای لرونکو ، د فیډ پټو او د تغذیې پټو په شمول.

د تاو سره د ویل بیس کې نصب شوی.