په دریځ کې هدف

د سکرین ډیک ابعاد: عرض 1,20 x اوږدوالی 3,0 متره.