د سکرو سکرو

3 د 3,5 سانتي مترو پلیټونه د 70 سانتي مترو قطر سره

میش اندازهونه:

د سیوري پلیټ 1: د راوتلو سوري سوراخ دیام 60 ملي میتر

د سیوري پلیټ 2: د راوتلو سوري سوراخ دیام 20 ملي میتر

د سیوري پلیټ 3: اوږد شوي څنډې سوري 70 × 15 ملي میتر