سلیګ کولہو

د خورا لوی ګوزارونو سره کولہو.

وړیا بدلول مګر د ګریل سره مینځل کیدی شي.

د سپک روټر 1 متره پراخه او اضافي سپکونه