د کیندنې لپاره نلی رییل

د تودوخې لپاره د هوا هوا لپاره نلی ریل

په هیدرولیک ډول