د اوسپنې مستحکم ستنې

10 متره اوږد ، 40 سانتي متره قطر