د ټپر ټرک کوکوم

کوکوم 425B ټپر ټرک موډل کال 1979.

د بار ظرفیت 10 ټنه.