د تورک سکریوس

4 وچولو پیچ
اوږدوالی meters متره x عرض 6..1,4 م
دوه اضافي ګیرونه هم شتون لري