رولر کنډیشنر

د کریټ کرشنگ لپاره د دوه غاښونو رولرونه لري او د ښه کرشنګ لپاره اسانه رولرونه.

په تپای کې جوړ شوی.

په کوچنۍ کچه د سختو موادو کرشنګ لپاره مناسب.