د تیلو سوځونکي سره ګرم هوا بویلر

په ساعت کې د 14-30 کیلو غوړ ظرفیت

تکل 1977 XNUMX.