د واورې قلبه

د مثال په توګه هولډر پلي کونکي پلي کول