د وینبرګ برج په افقی ډول غوړ شوی

د روټر عرض 100 سانتي متره

د وینبرګریورو لپاره افقی فیډر