وینبرګیسوری

جوار د افقي فیډ سره سمبال دی.

د روټر عرض 100 سانتي متره.

د مطلوب څنډې سره فټ کیدی شي.